fbpx

Portfolio Tag: 一甲子 餐飲

Yi Jia Zi เบอร์เกอร์ไต้หวัน & ข้าวหมูสามชั้นตุ๋น

Yi Jia Zi  一甲子餐飲 ( อี เจีย ซื่อ ) : เบอร์เกอร์ไต้หวัน ข้าวหมูสามชั้นตุ๋น ตลาดหัวซี ไทเป ไต้หวัน Yi Jia Zi

ร้านอาหาร ไต้หวัน : Yi Jia Zi  一甲子餐飲

เบอร์เกอร์ไต้หวัน | ข้าวหมูสามชั้นตุ๋น มิชลิน บิบ กูร์มองด์ 2019 - 2022

Read more