Portfolio Tag: จิมซาจุ่ย

Lan Fong Yuen ชานมฮ่องกง ในตำนาน

Lan Fong Yuen ร้าน ชานมฮ่องกง ในตำนาน สาขา จิมซาจุ่ย ชั้นใต้ดิน WK Square

ร้านอาหาร จิมซาจุ่ย ชานมฮ่องกง เป็นหนึ่งใน สัญลักษณ์ของ ฮ่องกง Lan Fong Yuen เป็นหนึ่งใน ร้านอร่อย จิมซาจุ่ย และ ร้านชานมฮ่องกง ระดับตำนาน เปิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 รีวิว... 				</div>
						<a href=Read more

Ocean Empire ร้านโจ๊ก ฮ่องกง จิมซาจุ่ย

Ocean Empire โจ๊กฮ่องกง อร่อย สั่งง่าย เมนูภาษาอังกฤษ ใจกลาง จิมซาจุ่ย

ร้านโจ๊ก จิมซาจุ่ย เพื่อนๆ ที่มา เที่ยวฮ่องกง ต้องได้กิน โจ๊กฮ่องกง อย่างน้อย 1 มื้อ ไม่อย่างนั้น มาไม่ถึง ฮ่องกง นะครับ และ Ocean Empire ก็เป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ กินอร่อย สั่งง่าย เพราะ เมนูภาษาอังกฤษ มีรูปภาพประกอบ พนักงานพอสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ที่สำคัญตั้งอยู่บนถนน Lock Road จิมซาจุ่ย