fbpx

Portfolio Tag: พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ

เที่ยวเมืองน่าน : โบราณสถานวัดน้อย

วัดที่เล็กที่สุดในโลก "โบราณสถานวัดน้อย" ประดิษฐานอยู่ ณ ใต้ต้นโพธิ์หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองน่าน เป็นวัดที่เล็กมาอยู่ใต้ต้นโพธิ์ ถ้าเราไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่เห็น สาเหตุที่สร้างวัดนี้ขึ้นมาก็มีเรื่องเล่าว่า ... wat_noi_03
ใน พ.ศ. ๒๔๑๖ พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และกราบบังคมทูลถึงจำนวนวัดทั้งหมดในน่านรวมได้ 500 วัด เมื่อเสด็จกลับน่านได้สั่งให้สำรวจจำนวนวัดทั้งหมดในเมืองน่านอีกครั้ง พบว่าวัดทั้งหมดในน่านมีเพียง 499 วัด นับจำนวนเกินไปหนึ่งวัดจึงได้ทรงโปรดให้ช่างสร้างวัดน้อยขึ้นที่โคนต้นโพธิ์หน้าวังของท่าน (หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองน่าน...
Read more