fbpx

เที่ยวเมืองน่าน : วัดพญาภู

เที่ยวเมืองน่าน : วัดพญาภู

วัดพญาภู ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๑๙๕๖ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ที่มีความสำคัญของจังหวัดน่าน ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวไว้ว่าพระยาภูเข็ง (พญาภู) แห่งราชวงศ์ภูคา ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองเมืองน่าน ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๕๐–๑๙๖๐ ได้สร้างวัดพญาภูขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๑๙๕๖ ต่อมาเจ้าผู้ครองเมืองน่านทุกพระองค์ได้ให้ความอุปถัมภ์วัดพญาภูตลอดมา จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๐๐ พระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองเมืองน่าน ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดพญาภู เช่น บูรณะพระเจดีย์ซึ่งก่ออิฐถือปูน เป็นเจดีย์โบราณ ขนาดฐานกว้าง ๑๔ เมตร สูง ๒๕ เมตร

wat_payapoo_04

นมัสการพระพุทธปฏิมา เป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่าน นอกจากจะมีพระเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างไว้ด้านหลังพระวิหารแล้ว ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรุปปางลีลา 2 องค์ (ศิลปะสุโขทัย) ซึ่งสร้างสมัยพญาสารผาสุม เจ้าผู้ครองเมืองน่าน เมื่อปี พ.ศ 1969 นอกจากนี้ยังมีภาพไม้จำหลักทวารบาลรูปยักษ์ที่บานประตูวิหารหลวง งดงามแปลกตา วัดพญาภู พระคู่งามปางลีลา ค่าควรเมือง

วัดพญาภู เป็นพระอารามหลวง ชนิดสามัญ เป็นสถานที่แห่งเดียวในจังหวัดน่าน ที่เปิดการเรียน - การสอน เฉพาะ บาลี-นักธรรม โดยเริ่มก่อตั้งสำนักเรียน โดย พระเทพนันทาจารย์ (บุญชู ธมฺมสาโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
วัดพญาภู พระอารามหลวง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐
โทร. ๐๕๔-๗๑๐๓๔๓, ๐๕๔-๗๑๐๙๓๓

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน โทร. 054-750247, 054-751169, 084-6171542
สถานีตำรวจท่องเที่ยวน่าน โทร. 054-710216

GPS : 18°46'29.0"N 100°46'27.5"E

รีวิว "อร่อยเมืองน่าน" The amazing journey blogging contest
ขอพลังโชเชียลช่วยกด " โหวต" เพื่อให้คะแนนให้ลุงเด้ง ป้าไก่ ได้ที่http://goo.gl/yKurdf
(กดโหวต แล้วตามด้วย กด OK เป็นอันจบขั้นตอน)
ขอได้รับความขอบคุณจาก ลุงเด้ง ป้าไก่

Screen-Shot-2015-06-04-at-10.49.33-AM
Leave a comment